Monday, December 31, 2012

1.10.2000-க்கு முன் பதவி உயர்வு பெற்று , ஆனால், அடுத்த இன்கிரிமெண்ட்  தேதியில் சம்பளம் மாற்றியமைக்கு மாறு ( Promoted before 1.10.2000, but opted for pay fixation on the date of next increment falls after 1.1.2000) கேட்டுக் கொண்டவர்களுக்கு சம்பளம் அமைக்கும் விதம் 
                                                                                                            Click Here

INCREASE IN IDA from 01.01.2013

The Consumer Price Index for Industrial Workers for the month of November 2012 increased by a point and stood at 218. The IDA from 01.01.2013 will be 71.5 %, i.e., an increase of 4.2%.- Divisional Union, Cuddalore

இன்று பணி நிறைவு பெறும் கீழ்க்கண்ட தோழர்களின் பணி ஓய்வுக்காலம் நல் வளத்துடனும், ஆரோக்கியத்துடனும் அமைய கடலூர் மாவட்டச் சங்கம் மனதார வாழ்த்துகிறது.

1. மாயவன் A. (STS/SNK)
2. கோவிந்தராஜுலு G (STM/NVI)
3. சீனிவாசன் R. (TM/VAL)
4. மணி V (TM/CDL)
5. முகமது இக்பால் N. (TM/VDC)

Thursday, December 27, 2012Ò¾¢Â ºí¸ «í¸£¸¡Ã Å¢¾¢¸û

1)   ¯ÚôÀ¢É÷ º¡¢À¡÷ôÒ Ã¸º¢Â š즸ÎôÒ ãħÁ ¿¼ò¾ôÀÎõ.

2)  ¯ÚôÀ¢É÷ º¡¢À¡÷ôÀ¢ø Àí§¸ü¸ ±ó¾ ´Õ ºí¸Óõ Å¢ñ½ôÀõ
     ¦ºö§ÅñÊ ¿¡ÙìÌ Óý ´Õ ÅÕ¼Á¡ÅÐ ¦ºÂøÀðÊÕì¸  
     §ÅñÎõ.

3)  ¦Á¡ò¾ š측Ç÷¸Ç¢ø 50 º¾Å£¾ò¾¢üÌ §Áø Å¡ì̸¨Ç ¦ÀüÈ¡ø
     «ó¾ ºí¸õ ´§Ã «í¸£¸¡¢ì¸ôÀð¼ ºí¸Á¡¸ þÕìÌõ.

4)  ±ó¾ ºí¸Óõ 50 º¾ Å¡ì̸¨Ç ¦ÀÈÅ¢ø¨Ä¦ÂÉ¢ø, 35 º¾Óõ
     «¾üÌ §ÁÖõ Å¡ì̸¨Ç ¦ÀüÈ ºí¸õ Ó¾ý¨Á «í¸£¸¡¢ì¸ôÀð¼
     ºí¸Á¡¸×õ, þÃñ¼¡ÅÐ «¾¢¸Àðº Å¡ì̸¨ÇÔõ 15 º¾ò¾¢üÌ
     §ÁÄ¡¸×õ Å¡ì̸û ¦ÀüÈ ºí¸õ þÃñ¼¡ÅÐ «í¸£¸¡¢ì¸ôÀð¼  
     ºí¸Á¡¸×õ þÕìÌõ. ±É¢Ûõ, §ÀîÍ Å¡÷ò¨¾, ¯¼ýÀ¡Î §À¡ýÈ
     Å¢„Âí¸Ç¢ø þÃñÎ ºí¸Óõ ºÁ ¯¡¢¨Á ¯ûǨÅ¡¸ þÕìÌõ.

5)  ±ó¾ ºí¸Óõ 35 º¾ Å¡ì̸¨Ç ¦ÀÈ¡¾ Àðºò¾¢ø,  «¾¢¸
     Å¡ì̸¨Çô¦ÀüÈ þÃñÎ ºí¸í¸û ÁðÎõ «í¸£¸¡¢ì¸ôÀð¼
     ºí¸í¸Ç¡¸ «È¢Å¢ì¸ôÀðÎ ±øÄ¡Å¢¾ò¾¢Öõ ºÁÁ¡¸ ¿¼ò¾ôÀÎõ.

6)  2 º¾Å£¾õ Å¡ì̸¨Çô¦ÀüÈ ºí¸í¸ÙìÌ Ì¨Èó¾ À𺠠
     ¦¾¡Æ¢üºí¸ ºÖ¨¸¸û ÅÆí¸ôÀÎõ.

7)  ±¾¡ÅÐ ´Õ Á¡¿¢Äò¾¢ø «í¸£¸¡¢ì¸ôÀð¼ ºí¸í¸¨Çò¾Å¢Ã §ÅÚ
     ±ó¾ ´Õ ºí¸Á¡ÅÐ 50 º¾ Å¡ì̸¨Çô ¦ÀüÈ¡ø «ó¾ ºí¸ò¾¢üÌ
     «ó¾ Á¡¿¢Äõ ¦¾¡¼÷À¡É «Å÷¸ÇÐ ¯ÚôÀ¢É÷¸Ç¢ý À¢Ãî¨É¸¨Ç
     §Àº ¯¡¢¨Á ÅÆí¸ôÀÎõ.

8)  ¯ÚôÀ¢É÷ º¡¢À¡÷ôÒ ãýÈ¡ñθÙìÌ ´Õ Ó¨È ¿¨¼¦ÀÚõ.

9)  §¿„Éø ¸×ýº¢ø, Á¡¿¢Ä ¸×ýº¢ø §À¡ýÈÅüÈ¢ø °Æ¢Â÷ ¾ÃôÒ
     ±ñ½¢ì¨¸ 14 ¬¸ þÕìÌõ.
10)  «¨Éò¾¢ó¾¢Â «ÇÅ¢ø ̨Èó¾ Àðºõ 7 º¾ Å¡ì̸¨Çô¦ÀüÈ     
       ºí¸ò¾¢üÌ «¨Éò¾¢ó¾¢Â, Á¡¿¢Ä ÁüÚõ Á¡Åð¼ Áð¼ò¾¢ø ´Õ     
       º£ð ÅÆí¸ôÀÎõ. 7 º¾ Å¡ì̸ÙìÌ ´Õ º£ð ±ýÈ Å¢¸¢¾ò¾¢ø
       º£ð¸û  À¸¢÷ó¾Ç¢ì¸ôÀÎõ.

11)  «¾¢¸ Å¡ì̸¨Ç ¦ÀüÈ ºí¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ºÂÄÕõ, «ÎòÐ Åó¾
       ºí¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¸×ýº¢ø ¾¨ÄÅÕõ þÕôÀ÷.

12)  ¸×ýº¢ø ¯ÚôÀ¢É÷ ÀðÊ嬀 ¸×ýº¢Ä¢ø º£ð ¦ÀÈ ¾Ì¾¢ ¦ÀüÈ
       ºí¸í¸Ç¢ý ¦À¡ÐÂÄ÷¸û, Á¡¿¢Ä ¦ºÂÄ÷¸û, Á¡Åð¼
       ¦ºÂÄ÷¸û ¿¢÷Å¡¸ò¾¢¼õ «Ç¢ôÀ÷.

13)  þÃñÎ º¾Óõ «¾üÌ §ÁÖõ Å¡ì̸¨Ç ¦ÀüÈ «¨ÉòÐ
       ºí¸í¸ÙìÌõ ºõÀÇò¾¢Ä¢ÕóÐ ºó¾¡ À¢Êò¾õ ¦ºöÐ ¾ÃôÀÎõ.