Monday, December 31, 2012

1.10.2000-க்கு முன் பதவி உயர்வு பெற்று , ஆனால், அடுத்த இன்கிரிமெண்ட்  தேதியில் சம்பளம் மாற்றியமைக்கு மாறு ( Promoted before 1.10.2000, but opted for pay fixation on the date of next increment falls after 1.1.2000) கேட்டுக் கொண்டவர்களுக்கு சம்பளம் அமைக்கும் விதம் 
                                                                                                            Click Here

INCREASE IN IDA from 01.01.2013

The Consumer Price Index for Industrial Workers for the month of November 2012 increased by a point and stood at 218. The IDA from 01.01.2013 will be 71.5 %, i.e., an increase of 4.2%.- Divisional Union, Cuddalore

இன்று பணி நிறைவு பெறும் கீழ்க்கண்ட தோழர்களின் பணி ஓய்வுக்காலம் நல் வளத்துடனும், ஆரோக்கியத்துடனும் அமைய கடலூர் மாவட்டச் சங்கம் மனதார வாழ்த்துகிறது.

1. மாயவன் A. (STS/SNK)
2. கோவிந்தராஜுலு G (STM/NVI)
3. சீனிவாசன் R. (TM/VAL)
4. மணி V (TM/CDL)
5. முகமது இக்பால் N. (TM/VDC)

Thursday, December 27, 2012Ò¾¢Â ºí¸ «í¸£¸¡Ã Å¢¾¢¸û

1)   ¯ÚôÀ¢É÷ º¡¢À¡÷ôÒ Ã¸º¢Â š즸ÎôÒ ãħÁ ¿¼ò¾ôÀÎõ.

2)  ¯ÚôÀ¢É÷ º¡¢À¡÷ôÀ¢ø Àí§¸ü¸ ±ó¾ ´Õ ºí¸Óõ Å¢ñ½ôÀõ
     ¦ºö§ÅñÊ ¿¡ÙìÌ Óý ´Õ ÅÕ¼Á¡ÅÐ ¦ºÂøÀðÊÕì¸  
     §ÅñÎõ.

3)  ¦Á¡ò¾ š측Ç÷¸Ç¢ø 50 º¾Å£¾ò¾¢üÌ §Áø Å¡ì̸¨Ç ¦ÀüÈ¡ø
     «ó¾ ºí¸õ ´§Ã «í¸£¸¡¢ì¸ôÀð¼ ºí¸Á¡¸ þÕìÌõ.

4)  ±ó¾ ºí¸Óõ 50 º¾ Å¡ì̸¨Ç ¦ÀÈÅ¢ø¨Ä¦ÂÉ¢ø, 35 º¾Óõ
     «¾üÌ §ÁÖõ Å¡ì̸¨Ç ¦ÀüÈ ºí¸õ Ó¾ý¨Á «í¸£¸¡¢ì¸ôÀð¼
     ºí¸Á¡¸×õ, þÃñ¼¡ÅÐ «¾¢¸Àðº Å¡ì̸¨ÇÔõ 15 º¾ò¾¢üÌ
     §ÁÄ¡¸×õ Å¡ì̸û ¦ÀüÈ ºí¸õ þÃñ¼¡ÅÐ «í¸£¸¡¢ì¸ôÀð¼  
     ºí¸Á¡¸×õ þÕìÌõ. ±É¢Ûõ, §ÀîÍ Å¡÷ò¨¾, ¯¼ýÀ¡Î §À¡ýÈ
     Å¢„Âí¸Ç¢ø þÃñÎ ºí¸Óõ ºÁ ¯¡¢¨Á ¯ûǨÅ¡¸ þÕìÌõ.

5)  ±ó¾ ºí¸Óõ 35 º¾ Å¡ì̸¨Ç ¦ÀÈ¡¾ Àðºò¾¢ø,  «¾¢¸
     Å¡ì̸¨Çô¦ÀüÈ þÃñÎ ºí¸í¸û ÁðÎõ «í¸£¸¡¢ì¸ôÀð¼
     ºí¸í¸Ç¡¸ «È¢Å¢ì¸ôÀðÎ ±øÄ¡Å¢¾ò¾¢Öõ ºÁÁ¡¸ ¿¼ò¾ôÀÎõ.

6)  2 º¾Å£¾õ Å¡ì̸¨Çô¦ÀüÈ ºí¸í¸ÙìÌ Ì¨Èó¾ À𺠠
     ¦¾¡Æ¢üºí¸ ºÖ¨¸¸û ÅÆí¸ôÀÎõ.

7)  ±¾¡ÅÐ ´Õ Á¡¿¢Äò¾¢ø «í¸£¸¡¢ì¸ôÀð¼ ºí¸í¸¨Çò¾Å¢Ã §ÅÚ
     ±ó¾ ´Õ ºí¸Á¡ÅÐ 50 º¾ Å¡ì̸¨Çô ¦ÀüÈ¡ø «ó¾ ºí¸ò¾¢üÌ
     «ó¾ Á¡¿¢Äõ ¦¾¡¼÷À¡É «Å÷¸ÇÐ ¯ÚôÀ¢É÷¸Ç¢ý À¢Ãî¨É¸¨Ç
     §Àº ¯¡¢¨Á ÅÆí¸ôÀÎõ.

8)  ¯ÚôÀ¢É÷ º¡¢À¡÷ôÒ ãýÈ¡ñθÙìÌ ´Õ Ó¨È ¿¨¼¦ÀÚõ.

9)  §¿„Éø ¸×ýº¢ø, Á¡¿¢Ä ¸×ýº¢ø §À¡ýÈÅüÈ¢ø °Æ¢Â÷ ¾ÃôÒ
     ±ñ½¢ì¨¸ 14 ¬¸ þÕìÌõ.
10)  «¨Éò¾¢ó¾¢Â «ÇÅ¢ø ̨Èó¾ Àðºõ 7 º¾ Å¡ì̸¨Çô¦ÀüÈ     
       ºí¸ò¾¢üÌ «¨Éò¾¢ó¾¢Â, Á¡¿¢Ä ÁüÚõ Á¡Åð¼ Áð¼ò¾¢ø ´Õ     
       º£ð ÅÆí¸ôÀÎõ. 7 º¾ Å¡ì̸ÙìÌ ´Õ º£ð ±ýÈ Å¢¸¢¾ò¾¢ø
       º£ð¸û  À¸¢÷ó¾Ç¢ì¸ôÀÎõ.

11)  «¾¢¸ Å¡ì̸¨Ç ¦ÀüÈ ºí¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ºÂÄÕõ, «ÎòÐ Åó¾
       ºí¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¸×ýº¢ø ¾¨ÄÅÕõ þÕôÀ÷.

12)  ¸×ýº¢ø ¯ÚôÀ¢É÷ ÀðÊ嬀 ¸×ýº¢Ä¢ø º£ð ¦ÀÈ ¾Ì¾¢ ¦ÀüÈ
       ºí¸í¸Ç¢ý ¦À¡ÐÂÄ÷¸û, Á¡¿¢Ä ¦ºÂÄ÷¸û, Á¡Åð¼
       ¦ºÂÄ÷¸û ¿¢÷Å¡¸ò¾¢¼õ «Ç¢ôÀ÷.

13)  þÃñÎ º¾Óõ «¾üÌ §ÁÖõ Å¡ì̸¨Ç ¦ÀüÈ «¨ÉòÐ
       ºí¸í¸ÙìÌõ ºõÀÇò¾¢Ä¢ÕóÐ ºó¾¡ À¢Êò¾õ ¦ºöÐ ¾ÃôÀÎõ.

Tuesday, October 30, 2012

பணி நிறைவு


31/10/2012 அன்று பணி ஓய்வு பெறும் தோழர்களின் பணி ஓய்வுக்காலம் நல் வளத்துடனும், ஆரோக்கியத்துடனும் அமைய மாவட்டச் சங்கம் வாழ்த்துகிறது.

1. V.  துரைராஜ், CTS, Panruti
2. G. சரோஜினி, SSS, Cuddalore
3. C. கண்ணுசாமி, T.M., Cuddalore
4. M. துரைசாமி, T.M, Thirukoilur.

Thursday, October 11, 2012

1. TTA Training class 6th Batch from 22.10.2012 at CTTC

2. Department of Public Enterprises issues order for increase in IDA w.e.f 01.10.2012

Wednesday, October 10, 2012

 LDCE to the cadre of TTA for the recruitment year 2011 will be held on 06.01.2013. Eligibility : Plus 2 and 5 years of service as on 01.07.2011

Click here
40% LDCE to the cadre of TTA: LDCE to the cadre of TTA for the recruitment year 2011 will be held on 06.01.2013. Eligibility : Plus 2 and 5 years of service as on 01.07.2011.

Click here

The decision of the Empowered Group of Ministers (EGoM) that the telecom operators who have spectrum in excess of 4.4 Mhz will have to pay a one-time fee for the remaining period of the 2o year licence is completely discriminatory and is nothing but a favour to the private companies. Since the spectrum was allotted to the major private companies in 1994 and their 20 year licence is to end by 2013, most of them have to pay at about Rs.2,ooo crore to 3500 crore only. It is only Bharti Airtel which will have to pay about Rs. 5000 crore since it has got as much as 10Mhz spectrum in almost all circles. These private companies have been enjoying the free excess spectrum for the last 19 years.

According to the reports BSNL has to pay a minimum of Rs. 6250 crore and MTNL Rs. 4640 crore. This is due to the reason that they have yet 10 years more to complete their 20 year period,
 since they were discriminated and were given the spectrum only in 2002, though they were the companies owned by the Government. Both of them together have to pay Rs, 10,890 crore for spectrum all over India, while Airtel need pay only Rs. 5,000 crore for the same. While excess spectrum was free for 19 years to the private companies and have to pay only for one year, BSNL & MTNL got excess spectrum free for only 10 years and have to pay for 10 years. This is completely injustice and an attack on the above two PSUs who have served the country for long years serving not only in the urban cities but in the lakhs of villages as part of the universal service obligation by the government incurring loss of lakhs of crores of rupees.

The Cabinet is going to take a decision on the recommendations of the EGoM on 16th October as reported in the media. There should be strong protest from the BSNL – MTNL management against this decision. It should be demanded that the excess spectrum with BSNL & MTNL should be free and that no charge should be levied as they are the incumbent and government companies as also that they have been discriminated in allocation of the spectrum for many years. At least no fee should be levied till the end of the first 20 years period.

Tuesday, October 9, 2012

1.  The Empowered Group of Ministers on Monday decided that all GSM operators with more than 4.4 Mhz spectrum will have to pay a one-time fee for the remaining period of their 20-year licence.


2. To discuss BSNL TU Recognition Rules and Facilities Meeting is Called for on Oct 16th- We  believe that Unions seize this opportunity and do their best to arrive at consensus

Thursday, October 4, 2012

100% FDI IN TELECOM SECTOR?


The Deepak Parekh committee on infrastructure finance has suggested increasing the FDI limit in the telecom sector to 100 per cent. The committee submitted its interim report to the Prime Minister on Wednesday.
The committee has also noted that “impediments such as delays in land acquisition and environmental clearances, taxation/GAAR-related issues and regulatory uncertainties need to be addressed urgently.”
The committee also wants proposal to introduce regulatory reforms through an overarching legislation to be implemented. In the absence of this , it feels that not only will future investments be constrained but also the existing ones may be at risk.
The committee was also critical about the role of regulators. Deepak Parekh, who is also chairman of HDFC, said, “Regulators should be more responsive. They should understand the need of the sector. They should take more risk.”
The committee has identified a number of sector-specific issues constraining investment in infrastructure, especially private investment. In doing so, it noted that the projected investment of about Rs 51-lakh crore cannot be taken for granted. On the contrary, it is likely to fall short significantly if measures to remove policy impediments are not taken within a short timeframe.
Deputy Chairman of the Planning Commission Montek Singh Ahluwalia said that final report should be submitted by December, so that some of the views can be incorporated in Budget 2013-14
-Thanks - Business line

Thursday, September 27, 2012

பணி ஓய்வு

 

30/09/2012 அன்று பணி ஓய்வு பெறும் கீழ்க்கண்ட தோழர்கள்/தோழியர்களின் 
பணி ஓய்வுக்காலம்   நல் வளத்துடனும், ஆரோக்கியத்துடனும் அமைந்திட 
மாவட்டச் சங்கம் உளமாற வாழ்த்துகிறது.1.       தோழர் S. முத்துக்குமாரசாமி STS/ Cuddalore

2.       தோழியர் V. ஜெயமணி STS/Cuddalore

3.       தோழர் P. செல்வராஜ் STS/Chidambaram

4.       தோழர் K. ராஜேந்திரன் STS/Chidambaram

5.       தோழர் S. விஜயன் TM/BVG

விருப்ப ஓய்வு

6.       திருமதி பத்மா பத்மனாபன் Sr. A.O/ Cuddalore

7.       திருமதி சந்திரிகா STS/NTS.


Tuesday, September 18, 2012

Corporate office has clarified that the existing standard in respect of exemption i.e., 60% in any subject will be applicable to the ensuing examination for screening test qualified candidates and candidates who have written the last examination as per old syllabus.

Saturday, September 15, 2012


Discount scheme of 20% discount on usage and rental under WI 750 and HOWI 750 plans was provided  to Central Govt./ State Govt./PSUs employees, visually impaired, BSNL staff and retired Govt./PSU employees under postpaid Wireless Broadband service (WiMAX) as a regular measure.  

In continuation of the same, now it has been decided by the Competent Authority to offer the same 20% discount on usage and rental of WiMAX postpaid connections under plans WI 220, WI 350, HOWI 999, as a promotional measure for 90 days with effect 
from 1.10.2012.

However, the above 20% discount should not be clubbed with any other special discount/concession.Friday, September 14, 2012

Diessel Price hike by Rs.5.00.  

Our political parties reaction on this move!

Trinamool Congress is set to lead a street rally in Kolkata on Saturday demanding their rollback.

Key UPA ally DMK described the diesel price hike as 'very high' and unexpected and sought a roll back of the measure. Party chief M Karunanidhi said the hike would further affect the poor and the salaried class who are already reeling under high prices of essential commodities.
West Bengal Left Front chairman Biman Bose condemned the union government's decision to hike diesel prices, saying such "anti-people" decisions will have a "disastrous impact" on the daily life of the masses. "The common people is currently reeling under the pressure of price rise of essentials. This decision of increasing the price rise of diesel by Rs.5 will have a disastrous impact on their daily life," said Bose in a statement.
Punjab chief minister Parkash Singh Badal criticised the Centre for the "unwarranted and steep" increase in price of diesel and demanded an immediate and complete withdrawal of this hike. In a statement , Badal said the hike of Rs.5 in price of diesel was absolutely "unrealistic and arbitrary." 
CPI(M) led Opposition Left Democratic Front in Kerala called for a state-wide hartal against the diesel price increase on September 15.

Samajwadi Party announced that it would hold a sit-in against the move across the state. "The move to hike diesel price is anti-people and will increase prices. Samajwadi Party opposes the move and will hold sit-in across the state to protest the hike," SP spokesman Rajendra Chaudhary said.

The NCP has demanded a rollback saying the change will further burden on the common man. "The Centre should consider rollback in diesel price and should not put a cap on subsidised LPG especially given the high price of essential goods thereby affecting the common man," NCP spokesperson Nawab Malik said.

The CPI 
termed as "disastrous" the decision to hike diesel prices by Rs. five per litre and restrict supply of subsidised cooking gas to six cylinders per household in a year. "It is a disastrous decision. It will increase the cost of production. The diesel price hike by Rs. five per litre is unprecedented while the decision on limiting supply of subsidised cooking gas to six cylinders per household in a year is unacceptable. We shall oppose it tooth and nail," CPI MP Gurudas Dasgupta said.
AIADMK chief and Tamil Nadu chief minister Jayalalithaa demanded immediate rollback of Rs. five hike in diesel prices, besides the ceiling on supply of subsidised cylinders.

Thursday, September 13, 2012

இரங்கல்

முதிர்ந்த தொழிற்சங்கவாதியும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினறுமான தோழர் ஏ.ம். கோபு அவர்கள், இன்று (13/09/12)  இயற்கை எய்தினார்.

சமூகப் போராட்டங்களில் ஒரு ராணுவ வீரரைப் போலச் செயல்பட்டவர் ஏ.எம்.கோபு.

தோழர் தொழிற்சங்கங்களின் உரிமைகளுக்காகவும், சமூக மாற்றங்
களுக்காகவும் போராடியவர் .


சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும் இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் தொழிற்சங்க இயக்க மூத்த தலைவருமான ஏ.எம்.கோபுவின் 82-வது பிறந்த நாள் மற்றும் 72-வது ஆண்டு பொதுவாழ்வைப் பாராட்டி, கடந்த பிப்ரவரியில் இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் விழா நடைபெற்ற பொழுது, அவருக்கு ரூ. 40 லட்சம் நிதி வழங்கப்பட்டது.  ஆனால் கோபு அவருடைய சொந்தப் பணமான ரூ.10 லட்சத்தையும் சேர்த்து முழுத் தொகையையும் கட்சிக்கே கொடுத்துவிட்டார்.

இயக்கம் எடுக்கும் முடிவுகளுக்குக் கட்டுப்பட்டுடவராக, அதனை முழுமையாகக் கடைப்பிடித்த போராளி கோபு.

ஏ.எம்.கோபுவின் உடல், சிந்தாதரிப்பேட்டை ஏஐடியுசி அலுவலகத்தில்  அஞ்சலி செலுத்த வைக்கப்பட்ட பின், மருத்துவ மாணவர்களின் ஆய்வுப் பயிற்சிக்காக அரசு மருத்துவமனையிடம் ஒப்படைக்கப்படுவதாக கட்சியின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தோழரது மறைவிற்கு, NFTE  மாவட்ட சங்கம், கொடி தாழ்த்தி, தனது
இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறது!

Monday, September 10, 2012


Pension issues in MTNL and BSNL : Lok Sabha Q&A

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
LOK SABHA
UNSTARRED  QUESTION NO 3970
ANSWERED ON  05.09.2012

PENSION ISSUES IN MTNL AND BSNL

3970 . Shri JAYARAM PANGI
Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY  be pleased to state:-
(a)  whether the issues relating to Pension to Corporatized Telecom Department namely of MTNL and BSNL remain unresolved for a long period;
(b)  if so, the details thereof and the reasons therefor; and
(c)  the action taken by the Government to resolve the pension issues along with the time frame fixed for the same?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI MILIND DEORA)
(a) The pensionary benefits to the absorbed employees of BSNL are covered under Rule 37-A of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, and the same are being paid by the Government. The pensionary benefits to absorbed employees of MTNL are being paid by MTNL. MTNL employees Associations/Unions are demanding payment of pensionary benefits by the Government. 

(b) & (c) The details of the action taken, with the present status are placed at Annexure-I.

Annexure-I

LOK SABHA ANNEXURE UNSTARRED QUESTION NO. 3970 DATED 05-09-2012

            MTNL was established on 1.4.1986 and employees were initially transferred to MTNL on deemed deputation and absorbed in MTNL as per their options. The date of absorption for  Group C and D employees was 1.11.1998 whose  pensionary benefits are governed by DOP&PW’s Office Memorandum dated 5.7.1989, whereas the date of absorption for Group A and B employees was 1.10.2000 whose  pensionary benefits  are governed by  Rule 37-A of CCS (Pension) Rules, 1972.

Rule 37-A was notified at the time of formation of BSNL.  The pensionary benefits of Government employees who got absorption in BSNL w.e.f. 01.10.2000 are governed by Rule 37 A of CCS (Pension) Rules, 1972. As per the provisions Sub-Rule 21 of Rule 37-A,  the absorbed employees of BSNL are paid pensionary benefits by the Government.

After the notification of Rule 37-A on 30.9.2000, MTNL employees/Associations have been demanding for similar treatment regarding payment of pension/pensionary benefits as given to BSNL employees.

  The matter regarding applicability of Rule 37A to MTNL was considered by Committee of Secretaries    in its meeting held on 14.12.2004 in which it was observed that the issue is well settled and should not be reviewed at this stage on the grounds that there are disparities in pay scales between MTNL and BSNL staff and in majority of the pay slabs, BSNL was given one scale below than MTNL.  Hence, the existing system of payment of pension would continue.

 The MTNL Associations/employees are continuously demanding for payment of pensionary benefits to MTNL employees at par with BSNL employees. They are also not supporting for  creation of Pension Fund/Trust as required under the Rules.

 The matter was again discussed in a high level meeting during 2007 and accordingly a Cabinet Note was submitted on 23.2.2009. However, due to differences of opinion among the concerned nodal Departments on the issue, it was desired that the difference of opinion may first be resolved in Committee of Secretaries before placing the issue in the Cabinet. Department of Legal Affairs has asked for fresh opinion of nodal Departments. The opinion of Department of Pension and Pensioners Welfare as well as Department of Public Enterprises have since been received. Opinion on Department of Expenditure is still awaited. Further, as per the discussions held in the Parliamentary Committee of Petitions on 11.7.2012, CMD, MTNL is also exploring the possibilities of MTNL employees’ representatives accepting the BSNL pay scales.  In parallel, the groundwork for creation of Pension Fund/Trust for payment of pension to MTNL employees as per Rules/orders has also been initiated by this Department/MTNL.  Being a matter of policy, it is not possible to fix any time-frame.  Meanwhile, the pensionary benefits to absorbed employees of MTNL are being paid by the MTNL.

Tuesday, September 4, 2012

கிளைச்செயளர்கள் கூ ட்டம்

எதிர்வரும் 06/09/2012 அன்று, அனைத்து  கிளைச் செயலர்களின் கூ ட்டம் 
கடலூர் தொலைபேசி நிலையத்தில், மாலை ஆறு மணியளவில்    நடைபெற 
உள்ளது. அனைத்து  கிளைச் செயலர்களும் தவறாது  கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.


தோழமையுடன் ,

சுந்தரமுர்த்தி 
மாவட்டச் செயலர்.Monday, September 3, 2012

BSNL losses widen to Rs 8,851 cr in FY’12 - P
TI
----------------------------------------------------
New Delhi, Sept 2:
State-run BSNL’s losses widened to about Rs 8,850.70 crore during 2011-12 mainly due to regulatory expenses and non-receipt of funds for its rural landline operations.
The company had reported a loss of Rs 6,384.26 crore in 2010-11. Total revenue declined to Rs 27,933.5 crore from Rs 29,687.62 crore. “During 2011-12, we were in a position to arrest losses. However, due to some regulatory issues there was adverse impact of around Rs 3,100 crore on our financial performance,” BSNL Chairman and Managing Director R.K. Upadhyay told PTI.

BSNL’s profits started declining continuously from Rs 10,183 crore in 2004-05 before recording a loss in 2009-10.

Outgo on salaries, spectrum procurement

During 2010-11, BSNL losses rose to Rs 6,384 crore mainly due to hefty outgo on salaries and expenses borne by the PSU for procuring 3G and BWA spectrum.
Upadhyay said the company did not receive around Rs 1,600 viability gap funding for its rural landline operations from the Government which pulled down BSNL’s income.

Licence fee, spectrum charges
There was also an additional expenditure of around Rs 1,500 crore on licence fees and spectrum charges following a Supreme Court order during 2011-12, he added. “Our income was less by about Rs 1,600 crore due to non-receipt of viability gap funding for rural landline operations. “Expenditure were more by Rs 1,500 crore due to additional licence fee and spectrum charges paid even for previous
years,” Upadhyay said.

Viability gap funding

The Telecom Commission, an inter-ministerial body, in its meeting on September 3 is expected to discuss the issue of providing viability gap funding to the company.
Though BSNL CMD did not share any projections on financial performance for the ongoing fiscal, he said that the company is making effort to utilise its assets, building network capacity for handling a large subscriber base and exploring new sources of income which will help company reduce the losses. According to the Telecom Regulatory Authority of India, the company had 69.08 per cent and 10.52 per cent market share in landlines and wireless (mobile telephony) connections as on June 30, 2012.
 
 

Thursday, August 30, 2012பணி நிறைவு
31/08/2012 அன்று பணி நிறைவு காணும் கீழ்க்கண்ட தோழர்களின் பணி ஓய்வுக்காலம் நல் வளத்தோடும், அமைதியுடனும் ஆரோக்கியமாகவும் அமைய மாவட்டச் சங்கம் வாழ்த்துகிறது!

1. திரு, எஸ். பாலகிருஷ்ணன், S.T.S, நெய்வேலி - 2

2. திரு. கே. செல்லையா T.M., தியாகதுருகம்.

3. திரு. எஸ். மரியசவரி T.M., அரகண்டநல்லூர்.


Tuesday, August 28, 2012

Flash News!!

1.  BSNL BOARD HAS APPROVED 78.2% IDA Merger AND WILL BE SENT TO DOT FOR PRESIDENTAL ORDERS.

2. Also NE12 SCALE IS APPROVED IN THE BOARD MEETING HELD TO DAY (28/08/12)


Friday, August 24, 2012

News

1.  TTA training classes:

     More likely to commence in the second fortnight of   
     September  2012, after review of results for the SC/ST 
     candidates

2. JAO Part–II Examination: SEA section of Corporate office has   
    sent information to Examination section for notification of
    Departmental Examination against 1898 JAO vacancies
     - BY CHQ

Wednesday, August 22, 2012

 GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION
TECHNOLOGY
RAJYA SABHA
QUESTION NO 850
ANSWERED ON 17.08.2012
VRS in BSNL
850 SHRI PRASANTA CHATTERJEE

Will the Minister of COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to
satate :-
(a) whether Government is going to introduce VRS in BSNL;
(b) if so, the terms and conditions thereof; and
(c) the reaction of Unions thereon functioning in BSNL?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION
TECHNOLOGY (SHRI MILIND DEORA)

(a) & (b) Department of Telecommunications (DoT) has received a proposal of Voluntary
Retirement Scheme (VRS) from BSNL. The main features of the proposed VRS Scheme are as

follows:

Eligibility:

The scheme will apply to employees who have completed the age of 45 years and have served
BSNL as regular employee for 15 years.
Financial benefits:

Ex-gratia amount of 60 days salary (Basic+DA) for each completed year of service or salary for
number of months of service left, whichever is less. However, the compensation would be subject to
maximum of 60 months salary.

The ex-gratia amount will be in addition to the normal retirement benefits. Likely expenditure on
ex- gratia for approximately 1 Lac employees is estimated to be about Rs. 12,371 C

Friday, August 17, 2012

GSM Figures - July 2012

CHQ says

BSNL Board meeting on 28-08-2012 at 1130hrs: Important items like 78.2% IDA merger, NE-12 scale etc come up for discussion. 
NEW DELHI: India is all set to clamp down on excessive
radiation emanating from cellphone handsets and towers.
According to the new radiation norms coming into effect
from September 1, the radio frequency (RF) exposure limits are
to be lowered to 1/10th of the existing level
.
Click Here

Monday, August 6, 2012


Base price set for auctioning spectrum will not affect BSNL: Chairman and Managing Director R K Upadhyay


The "highest authority of telecom had announced the price after a lot of deliberations and views by TRAI",BSNL Chairman and Managing Director R K Upadhyay told reporters here last night.

He said pricing would not make significant dent on BSNL. "However, it could be disadvantageous while renewal process is undertaken," he said.

A meeting of the Union Cabinet, chaired by Prime Minister Manmohan Singh, on Friday agreed to price 5 MHz of airwaves in the 1,800 Mhz band at the lower end of the Rs 14,000 crore to Rs 15,000 crore reserve price band suggested by a ministers' group.

Upadhyay said he is hopeful of releasing BSNL's financial results of 2011-12 by September, adding that auditing process is in progress.

He said the PSU telecom major is likely to at least break-even. He maintained that roughly 52-53 per cent of the total expenditure goes towards wages bill and other establishment charges.

The public sector telecom major is to tap its strong infrastructure to garner additional revenue and profits.

BSNL is appointing a consultant to advise them on monetisation of real estate holdings and other avenues with which additional revenues could be generated utilising in an optimum manner the massive infrastructure accrued in the last decades.

BSNL would also diversify its operations by establishing video conferencing centers and wi-fi spots across the country where the market potential is lucrative.

The company would also utilise the strong training centers established all over the telecom circles to impart training for the youth on skill development and other IT disciplines.

To a question on the outcome of the recently initiated upgradation of land line billing system, Upadhyay replied that it was none other than a major transformation in the telecom history of India. As much as 330 Telecom SSAs had to be integrated, networked for the billing process.

A detailed survey is deployed on the outcome of the exercise and certainly it would have benefited BSNL in terms of revenues and services uptake.

On the issue of 14.37 million lines augmentation tender, he said that purchase orders have been issued and suppliers will start supply requisite equipments from next month.

He said the exercise is likely to culminate in the next 7-8 months.

The financial implication was to the tune of Rs 3,500 crore and he was hopeful of revamping and upgrading the BSNL network across the country with special focus in rural areas.

Saturday, August 4, 2012

 2G spectrum: Cabinet approves Rs 14,000 crore base price for auction
Commenting on the cabinet's decision COAI said that a Rs 14,000 crore base price is too high and that with the approved price there will be no case for business.
Commenting on the cabinet's decision COAI said that a Rs 14,000 crore base price is too high and that with the approved price there will be no case for business.
NEW DELHI: The Cabinet today fixed a minimum or base price of Rs 14,000 crore for the Supreme Court mandated auction of telecom spectrum.

The Cabinet, headed by Prime Minister Manmohan Singh, decided to fix the reserve price at the lower end of the Rs 14,000 crore to Rs 15,000 crore band that was recommended by an Empowered Group of Minister (EGoM), official sources said.

The EGoM had suggested a reserve price at Rs 14,000-15,000 crore for 5 Mhz of airwaves as against around Rs 18,000 crore recommended by sectoral regulator Trai for the auction of spectrum vacated from cancellation of 122 licences by Supreme Court.

Sources said the Cabinet approved levy of annual spectrum usage charge of 3 to 8 per cent on different slabs of revenue as was recommended by the EGoM headed by P Chidambaram.

Chidambaram has been made the Finance Minister in a minor Cabinet reshuffle early this week.

The apex court had in February this year cancelled 122 licences issued by the then Telecom Minister A Raja in 2008 and asked the government to conduct fresh auctions by August 31. But this deadline may not be met and the government may approach the apex court for extension of the timeline.

The reserve price fixed would be a disappointment for the telecom industry which had been pitching for a 80 per cent cut in the reserve price suggested by TRAI which they felt would lead to up to 100 per cent hike in mobile telephone charges.

The auction is crucial for companies like Uninor andSistema Shyam Teleservices, who have time till September 7 to offer their services after which they will be forced to close down their operations in case they fail to get a licence.