Wednesday, October 3, 2018


IDA அதிகரிப்பு
ஆகஸ்ட் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு எண் (IW) 301 இல் நிலையானதாக இருந்தது. இதன் மூலம், பி.எஸ்.என்.எல் ஊழியர்களுக்கு 01.10.2018 ஆம் ஆண்டு முதல் IDA 135.6% ஆகும், அதாவது 7.6% அதிகரிப்பு.
ந்த IDA  இக்காலாண்டின் அதிகபட்ச அதிகரிப்பு ஆகும்.

No comments:

Post a Comment